Derneğimizden
Hakkımızda

Derneğin Tanımı

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD); İç Hastalıkları ve Yan Dalları Uzman Hekimlerinin Ulusal Derneğidir.
Bu hekimler, erişkinlerin sağlıklarını koruyan ve hastalıklarının tanısını koyup, tedavisini yapan hekimlerdir.


Tarihçe

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD), üyelerinin iç hastalıkları bilim dalında araştırma, eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlama ve iç hastalıkları eğitiminde, hasta bakımında teknik ve bilimsel imkânların geliştirilmesine katkıda bulunma amaçları ile 1995 yılında Ankara'da kurulmuştur.

Derneğin kurucu üyeleri arasında Dr. Dinçer Fırat, Dr. H. Erdal Akalın, Dr. Emin Kansu, Dr. Figen Batman, Dr. N. Sema Akalın, Dr. Gürbüz Erdoğan, Dr. Fikri İçli, Dr. Serhat Ünal, Dr. Murat Akova, Dr. Lütfi Çöplü, Dr. Lale Tokgözoğlu ve Dr. İbrahim Güllü yer almaktadırlar.


Misyon

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği olarak misyonumuz; nitelikli iç hastalıkları ve yan dalları uzman hekimlerinin eğitim ve gelişmesinde ve ülkemizde erişkinlere kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasında liderlik yapmaktır.


Vizyon

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, öncelikli vizyon olarak, ,iç hastalıklarını yeniden canlandırarak, iç hastalıkları uzmanlarına eğitim desteği veren, erişkinlere sağlık hizmeti verilen her basamakta, iç hastalıkları uzmanlarının saygın, takım lideri ve bütünleştirici konuma gelmesini gerçekleştiren bir kurum olmak istemektedir.

Derneğin 2015 ve ötesi için öngördüğü vizyon ise aşağıda belirtildiği gibidir:

"İç Hastalıkları ve onun yan dallarına mensup uzmanların üyeleri olduğu, tüm üyelerinin ve toplumun sağlık eğitiminde, erişkinlerin sağlık kalitesinin sürekli iyileştirilmesinde lider, üyelerinin ve sağlık hizmeti sunduklarının haklarını savunan, ulusal ve uluslararası saygınlığı ve etkileyiciliği belirlenmiş, üyeleri ile ilgili insan gücü planlamasını çözme yolunda katkılarda bulunmuş bir kurum olmak."


İç hastalıkları Uzmanının Tanımı

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği'nin belirlediği "İç Hastalıkları Uzmanı Tanımı" aşağıda sunulmuştur.

"Etik ve profesyonel değerlerine sahip, eğitim ve yetkinlikleri belirlenmiş, hasta bakımında hasta-odaklı, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğini ön plana çıkarmış, kronik hastalık yönetimini ve koordinasyonunu üstlenmiş, profesyonelliği, sürekli eğitim ve gelişmeyi benimsemiş, genel dahiliye-yan dal işbirliğini en üst düzeye getirmiş, takım liderliği yapan, sağlık okur-yazarlığı konusunu sahiplenmiş, informasyon teknolojisini yoğun kullanan uzman hekim."


Değerler

- Liderlik: Sağlık hizmeti sunumunda, kalite iyileştirme, topluma yararlı olma konularında liderlik,

- Profesyonellik: Mükemmeliyetçi, hesap verebilir, ulaşılabilir, dürüst ve eşitlik ilkesine sahip profesyonel,

- Hasta bakımında uzmanlık: Hasta merkezli, sürekli ve ayrıntılı hasta bakımı,

- Yaşam boyu bilgi edinme ve paylaşma: Geniş ve ayrıntılı bilgi edinme, kanıta dayalı tıp uygulaması, edinilen bilgileri birlikte çalışılanlar, hasta ve hasta yakınları ve toplumla paylaşma.


Hedefler ve Stratejiler

- İç hastalıkları uzmanı kimliğinin yeniden belirlenmesi ve tanıtılması: "İç Hastalıkları Uzmanı, Erişkinlerin Doktoru!"

- İç hastalıkları uzmanlarının eğitiminde, eğitim kurumlarının akreditasyonunda belirleyici, standart koyucu, eğiticileri de eğiten, klinik standartlar ve etik değerleri belirleyen ve uygulayan bir kurum olmak için strateji geliştirilmesi,

- İç hastalıkları uzmanlarının tek çatı altında toplanması ve üye sayısının her yıl artırılması,

- Üyelerin sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi (performans sistemi dahil),

- İç hastalıkları ve yan dallarının tek ses haline gelmesi için uzmanlık dernekleri arasında yakın işbirliğinin sağlanması,

- İç hastalıkları uzmanları ile ilgili araştırma projelerinin desteklenmesi,

- Dernek ile kamu, akademik ve özel sektör kurumları arasında saygın bir ilişkinin sürekliliğinin sağlanması.