Yeterlilik Kurulu
Yeterlilik Sınavı Hakkında
Untitled Document

Sürekli Değişen ve Gelişen Bir Alan Olarak İç Hastalıkları ve İç Hastalıkları Uzmanlığı

İç Hastalıkları Uzmanlığı, erişkin bireyin sağlık sorunlarına sürekli ve bütüncül bir yaklaşım sergileme, diğer disiplinlerle sürekli bilgi alışverişinde bulunma, liderlik ve profesyonellik özellikleri ile modern sağlık sisteminin merkezinde yer almaktadır. İç Hastalıkları Uzmanlığı, güncel tıptaki bilgi birikimi nedeniyle sürekli değişen ve gelişen dinamik bir alandır. İç Hastalıkları Uzmanları, günlük klinik uygulamalarında hizmet kalitelerini artırmak için çok geniş bir klinik bilgi birikimine gereksinim duymalıdırlar. Uzmanlar sürekli devam eden eğitim ve yeterlilik sınavları ile bu gereksinimi başarı ile sağlayabilirler.

Yeterlilik (Board) Sınavı Nedir ?

ABD'de 1936'da başlayan ve daha sonra dünyanın değişik ülkelerinde uygulanan yeterlilik (board) sınavları, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını oluşturarak İç Hastalıkları Uzmanlarının mesleki bilgi,

yetenek ve davranışlarını değerlendirip sertifikalandırmaktadır. Bu sertifika, yaşam boyu öğrenme çabasına kendini adayarak, her hastanın hak ettiği en yüksek tıbbi bakımı vermeye gönüllü hekimleri belirlemektedir.

Yeterlilik (Board) Sertifikalı Olmak Neden Önemlidir ?

Yeterlilik sertifikası, bir İç Hastalıkları Uzmanının her yönden yeterli bir merkezde uzmanlık eğitimini tamamlayarak, bu eğitimine ilişkin bilgi, deneyim ve klinik beceriler açısından değerlendirildiği bir sınav sürecinden geçtiğini belgelemektedir.
Yeterlilik sertifikası, bir İç Hastalıkları Uzmanının en yüksek kalitede sağlık hizmeti verebilecek yetkinlik, güvenilirlik ve sorumluluk düzeyinde olduğunun kanıtı olacaktır. Böylece sağlık planlayıcıları, sağlık kurumları ve yöneticileri ile hastalar, seçtikleri hekimin bu kriterleri taşıdığından emin olacaklardır.

Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik (Board) Sınavı Nedir ?

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, ülkemizde hizmet veren İç Hastalıkları Uzmanlarının eğitim standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesi ile İç Hastalıkları Uzmanlarının en yüksek kalitede sağlık hizmeti verebilecek yetkinlik, güvenilirlik ve sorumluluk düzeyinde olduğunun belirlenmesi için 2002 yılından bu yana her yıl Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı düzenlemektedir.Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı, ülke çapında hizmet veren çok sayıda İç Hastalıkları uzmanının hazırladığı sorularla oluşturulmaktadır. Değişik alanlardan toplanan sorular Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Yürütme Kurulu tarafından son haline getirildikten sonra adaylara uygulanmaktadır. Sınav çoktan seçmeli 120 sorudan oluşmaktadır. Sorular, ezber bilgiden daha çok klinik yaklaşım ağırlıklı ve adayların hasta karşısında karar verme beceri ve yeteneklerini sınamaya yöneliktir.

Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik (Board) Sınavına Kimler Girebilir?

Sınava, İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamlamış bütün İç Hastalıkları Uzmanları ve eğitiminin son yılında olan İç Hastalıkları Araştırma Görevlileri/Asistanları girebilir. Sınav sonucunda başarılı olan adaylara İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Başarı Sertifikası verilir. Sınavı başaran Araştırma Görevlileri/Asistanlar sertifikalarını uzmanlık eğitimini tamamladıklarını belgeledikten sonra alırlar.

Yeterlilik Sınavı Yürütme Kurulu Kurul, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kuruluna bağlı, kendi iç yönergesi ile çalışan 17 üyeden oluşmaktadır. Kurul, Tıp Fakülteleri ile Eğitim Hastanelerinde görev yapan ve İç Hastalıklarının tüm yan dallarını temsil eden İç Hastalıkları Uzmanlarından oluşmaktadır.

Board Kurulu Listesi

SEDAT TAVŞANOĞLU (Başkan) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU S.B. İstanbul Eğitim Hastanesi
1.Dahiliye Klinik Şefi
AYDIN TUNÇKALE Cerrahpaşa Tıp Fak.
İç hastalıkları Anabilim Dalı
Genel Dahiliye Bilim Dalı
NEŞE İMERYÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fak.
Gastroenteroloji Bilim Dalı
SAİT KARAKURT Marmara Üniversitesi Tıp Fak.
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
GÖKHAN KESER Ege Üniv. Tıp Fak.
Romatoloji Bilim Dalı
REYHAN DİZ KÜÇÜKKAYA İst. Üniversitesi İst. Tıp Fak.
Hematoloji Bilim Dalı
MELİKE MELİKOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Romatoloji Bilim Dalı
FÜSUN ERDENEN SB İstanbul Eğitim Hastanesi
Dahiliye Klinik Şefi
ALİ MERT Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Enfeksiyon ve Klin. Mik. Anabilim Dalı
ABDULLAH SONSUZ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Gastrohepatoloji Bilim Dalı
MEHMET KOÇ  
SAADETTİN KILIÇKAP  
CEM AR  
ÖZCAN YILDIZ  
İ. HAKKI ARIKAN  
MUSTAFA KANAT  
EVRİM ÇAKIR  

Ayrıntılı Bilgi :
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Cemal Nadir Sok. No:12/6
Çankaya-ANKARA
Tel: 0 312 441 98 23
Fax: 0 312 441 99 83

Sekreterya:
Şeniz Doğan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
34303 Aksaray-İSTANBUL
Tel : 0 212 414 32 20
Faks : 0 212 589 08 08
Email : senizdogan585@hotmail.com