Haberler & Duyurular
TTB'den Duyurular
Özel Hekimlik Uygulamaları ve Sigorta Şirketleri


Resmi büyütmek için tıklayınız.

Değerli meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Asgari Ücret Tarifesi adıyla anılan hekimlik uygulamalarına ait işlem listesini, TTB-HUV (TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı) adıyla revize ederek 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle uygulamaya geçirmiştir. Bu tarihten itibaren özel sağlık sigortalarından TTB-HUV konusunda hekimlerimize gönderilen mektuplar sonrası TTB Özel Hekimlik Kolu'na ulaşan sorular, belirsizlikleri gidermek için tarafımızdan aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğurmuştur.

Bugüne kadar kullanılan TTB Asgari Ücret Tarifesi, en son 2008 yılında bir kitapçık halinde yayınlanmış ve o günden bu güne dek revizyon görmemiştir. Bu süre içinde pek çok yeni işlemin uygulamaya girmesi nedeniyle, 2008 listesi artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Sık sık hastalarımızdan, sigorta şirketlerinden, özel sağlık kuruluşlarından, hekimlerimizden 2008 Asgari Ücret Listesi içerisinde yer almayan tıbbi işlemlere dair yöneltilen sorular uzmanlık derneklerimizle iletişim kurularak cevaplanmaya çalışılmıştır. Ancak verilen bu yanıtlar elektronik ortamda bulunmadığı için ortak kullanıma açılamamıştır. TTB-HUV, içerik olarak mevcut ihtiyacı gidermek üzere, TTB 2008 Asgari Ücret Tarifesi kitabının, Birliğimizde zaman içinde oluşan bilgi birikimleri ile uzmanlık derneklerinin öneriler doğrultusunda zenginleştirilerek güncellenmiş bir halidir. TTB-HUV'un içeriğindeki kapsamlı revizyonların yanı sıra getirmiş olduğu bir diğer yenilik ise, kitapçık olarak basılarak değil, elektronik ortamda kullanılan bir uygulama olmasıdır. TTB-HUV'un online uygulama olması önemli bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra zaman içerisinde gerekli görülen revizyonların belli periyodik aralıklarla ve kolaylıkla gerçekleştirilebilmesine de imkan vermektedir. TTB-HUV, TTB'nin tüm uzmanlık derneklerinden aldığı güçle, 4 yılı aşkın bir sürede çok yoğun emek harcanarak hazırlanmış olup, günümüz hekimlik uygulamalarına dair tüm ihtiyaçlara cevap vermeye çalışmaktadır ve başka bir alternatifi mevcut değildir. Kuşkusuz yeni liste hastalarımızın hak ettikleri güncel tedavi yaklaşımlarını da içermektedir. TTB'nin sahip olduğu bu olanak zaman içinde, tıbbi gelişmeler paralelinde daha da güncellenip geliştirilecek bir yapıdadır.

TTB, yukarıda gerekçelerini ve gelişimini kısaca özetlediğimiz hekimlik uygulamaları ücret tarifesine yönelik çalışmalarını Eylül 2014 itibariyle tamamlayarak yeni listesi olan TTB-HUV Tarifesi'ni abonelerine erişilebilir hale getirmiştir. Çalışmalarının hazırlık aşamasında son bir yıl içerisinde özel sağlık sektöründeki ilgili kurumları bir araya getiren bir dizi toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda özel sağlık sigorta şirketlerinin, özel sağlık kuruluşlarının, bankaların ilgili sandıklarının, uzmanlık derneklerinin, TTB Merkez Konseyi ve özel hekimlik kolunun temsilcileri olarak bir araya gelinmiş TTB-HUV listesindeki birimler ile uygulanacak katsayılar hakkında görüş ve öneriler alınmıştır. 1 Ekim 2014 itibariyle uygulamaya konulması planlanan TTB-HUV listesinin yürürlüğü taraflardan gelen talepler doğrultusunda iki kez (önce 1 Kasım 2014'e, daha sonra da 1 Ocak 2015'e) ertelenmiştir. Son olarak 5 Aralık 2014'de Ankara'da yapılan TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısında özel sağlık sigortaları yetkilileri, özellikle bazı branşların listelerindeki belli müdahalelerin birimlerindeki yüksek artışların kendilerine toplamda %4 civarında ek bir yük getireceğini belirtmişlerdir. Sigorta şirketleri ortak görüş olarak, ek maliyeti düzeltecek düzenlemelerin hızla yapılmasını, bunun yanı sıra altyapıları tamamlanıncaya kadar geçişin tekrar ertelenmesini talep etmişlerdir. TTB tarafından çalışmalar sırasında daha önceden belirlenen, özellikle bazı uzmanlık alanlarına ve onların bazı işlemlerin birimlerine yönelik düzenlemeler, ilgili uzmanlık derneklerinin de oluru ve işbirliğiyle, yeniden yapılarak 31 Aralık 2014 öncesi tamamlanmıştır. Hali hazırda 2 kez ertelenmiş olan TTB-HUV'un tekrar ertelenmesi uygun bulunmayarak, 01 Ocak 2015 itibariyle yürürlüğe girdiği duyurulmuştur.

TTB-HUV'a geçiş konusunda yukarıda yaşanan sürece rağmen, bazı özel sigorta şirketleri kimi itirazlarını gerekçe göstererek, mevcut 2014 (gerçekte 2008) listesiyle uygulamaya devam edeceklerini belirtmişlerdir. Bir özel sağlık şirketi de, 2008 TTB Asgari Ücret Tarifesi ile çalışmaya devam etmek amacıyla, hekimlere ek protokol imzalatmak istemiştir.

TTB'nin tüm iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen, kimi özel sigorta şirketlerinin hastalarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine erişimini engelleyebilecek, hekimlerimizde hak kaybı doğurabilecek bu nevi dayatmaları kabul edilemez. Yaşamakta olduğumuz geçiş sürecinde, bazı sigorta şirketlerinin takındığı uzlaşmaz tutum karşısında hekimlerimizin dikkatli davranmaları, hastaları ve kendileri açısından hak mağduriyeti yaratabilecek bir ek protokol imzalamamaları uygun olacaktır. Ayrıca, sigorta şirketlerinin 2008 TTB Asgari Ücret Tarifesiyle çalışmaya devam edilmesine yönelik yazılarına cevaben, meslektaşlarımız tarafından aşağıdaki örneğe benzer içerikte bir yazının sağlık sigortalarına gönderilmesi uygun olacaktır.

Mesleğimizi ve emeğimizin değerini koruma, yurttaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti verme yolunda daha iyi bir yıl olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu

https://www.ttb.org.tr